na wykonanie usługi cateringowej z dowozem do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi,
w ramach projektu „Przełamując falę” ,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie; z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0701/19.

Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr 01/11/2022 o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) – w myśl art.. 4 pkt 8 tej ustawy na wykonanie usługi cateringowej z dowozem do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, podczas realizacji projektu „Przełamując falę”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Youth Human Impact (zwane dalej Zamawiającym )

Adres: ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża

KRS: 0000538549

NIP: 718 214 13 87

REGON: 360530390

Tel.: 503 171 041

E-mail: stowarzyszenie.yhi@gmail.com

Strona internetowa: www.youthhumanimpact.com

Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r. i inne aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
2. Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej z dowozem do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół, dla uczestników projektu w liczbie 20 osób, w ramach projektu „Przełamując falę” o numerze RPMP.09.02.01-12-0701/19, w okresie 4 miesięcy, od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. 

Zamówienie obejmuje:
1) Zapewnienie jednego pełnowartościowego ciepłego posiłku – składającego się z pierwszego dania obiadowego w formie zupy oraz drugiego dania obiadowego wraz z napojem. Pierwsze danie obiadowe powinno uwzględniać następującą gramaturę: 350 ml. Drugie danie powinno uwzględniać gramaturę: mięso/ryba 200 g; surówka 100 g; dodatki skrobiowe 100 g.

3) Dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji projektu wskazane przez Zamawiającego: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół.
Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

4) Zapotrzebowanie na ilość posiłków będzie zgłaszane w danym dniu dowozu, na co najmniej 4 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.

5) Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej.

6) Realizację usługi z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

7) Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

 • Świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
 • Przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych;
 • Przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; 
 • Ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości – filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania.
 • Przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki, woda, cukier, mleko, itp. Oferent zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usługi;
 • Uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału osób o szczególnych potrzebach; 
 • Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 3 dni przed planowanym dostarczaniem posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 • Wykonania usługi przygotowania posiłków przez osoby posiadające zaświadczenia lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
 • Posprzątania cateringu po zakończonym dniu.

2. Integralną część Zapytania ofertowego stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Zapytania ofertowego:  

 1. Załącznik Nr 1 Formularz Oferty 
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych


3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV: 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

CPV: 55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków 

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców Wykonawcy w wykonaniu zamówienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Czas trwania zamówienia: w okresie czterech miesięcy, od dnia podpisania umowy do jej zakończenia.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

ICH SPEŁNIENIA

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności tj. aktualny wpis do rejestru powiatowego inspektora sanitarnego oraz zezwolenie na prowadzenie cateringu. Należy dołączyć kserokopię ww. dokumentów. Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

2. Przedmiot działalności Wykonawcy jest tożsamy z przedmiotem zamówienia. Należy dołączyć wydruk CEIDG lub KRS. Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

3. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.

4. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

6. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzieleniu wykluczenia podlegają:

Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • Pozostawania z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.
 • Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków w postępowaniu – ofertę dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. W celu wskazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych do oferty na udzielenie zamówienia należy złożyć Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

7. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH I PROCENTOWYCH DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY A TAKŻE OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Wybór Ofert dokonany zostanie na podstawie: 

• Ceny (C) (wartości brutto) – waga 100% (maksymalnie 100 punktów) wykonania zamówienia.

Cenę brutto za wykonanie całości zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zadania objętego zapytaniem ofertowym wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę obejmującą wykonanie zamówienia otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia: 

C = (Cmin : C0) x 100 

Gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.

3.  Wynik:

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zyska najwyższą ilość punktów,
 • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
 • Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

8.  MIEJSCA, GDZIE OPUBLIKOWANO NINIEJSZE ZAPYTANIE OFERTOWE
www.youthhumanimpact.com

9. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.11.2022 r. do godziny 10:00  (wiążąca jest data wpływu Oferty do biura lub na elektroniczną skrzynkę pocztową).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. OFERTY oraz innego rodzaju KORESPONDENCJĘ (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:
 • Drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: stowarzyszenie.yhi@gmail.com
 • Pisemnie ( pocztą, kurierem lub osobiście) do siedziby Zamawiającego na adres:

Stowarzyszenie Youth Human Impact, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4/27, 00-621 Warszawa. Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub osobiście do biura projektu – czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 – w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową Wykonawcy kopercie z podpisem:

„Oferta na wykonanie usługi cateringowej z dowozem do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół, w ramach projektu „Przełamując falę”. Nr postępowania 01/11/2022” 

2. Żadnego rodzaju korespondencji ani ofert nie należy przekazywać na służbowe adresy e-mail pracowników Zamawiającego.

10.  OSOBY DO KONTAKTÓW

1.  Osobą wyznaczoną do kontaktu oraz udzielającą informacji na temat wypełniania dokumentów jest:
Pan Patryk Klej
Nr tel. 503 171 041
Adres e-mail: stowarzyszenie.yhi@gmail.com

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do połowy terminu składania ofert, określonego w punkcie 9.1, to jest do dnia 15.11.2022 r. w jednej z form, o których mowa w punkcie 9.3.

2. Zamawiający zastrzega sobie nieudzielanie odpowiedzi na pytania zadane po 15.11.2022 r.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej www.youthhumanimpact.com

11. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

1.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zamówieniu i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. W przypadku składania Oferty w wersji papierowej należy ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

„Oferta na wykonanie usługi cateringowej z dowozem do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół, w ramach projektu „Przełamując falę”.
Zapytanie ofertowe nr 01/11/2022. ”

6. W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: 

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2022 .

7. W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Oferent składa zeskanowaną Ofertę, tj. komplet zeskanowanych dokumentów spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy. Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty, jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do biura projektu w terminie najpóźniej do dnia podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

9. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób samozatrudnionych – powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

10.  Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. Wypełniony Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z oświadczeniem wykonawcy. Cena oferty powinna być przedstawiona, jako cena netto oraz cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności, oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
 2. Wypełniony Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
 3. Wypełniony Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.
 4. Wypełniony Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązków informacyjnych.
 5. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności tj. aktualny wpis do rejestru powiatowego inspektora sanitarnego oraz zezwolenie na prowadzenie cateringu. Należy dołączyć kserokopię ww. dokumentów. 
 6. Dokumenty potwierdzające przedmiot działalności Wykonawcy jest tożsamy z przedmiotem zamówienia. Należy dołączyć wydruk CEIDG lub KRS.
  Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.


TERMIN PUBLIKACJI OCENY NADESŁANYCH OFERT

1.Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby biura Zamawiającego: Stowarzyszenie Youth Human Impact, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 00-621 Warszawa.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Oferentom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebrane informacje o Oferentach, którzy złożyli oferty i zaoferowanych przez nich cenach zamieszczonych w formularzach ofertowych.

4. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie www.youthhumanimpact.com oraz przesłana drogą elektroniczną jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty.

12. ZAWARCIE UMOWY

1. Po przeprowadzeniu procedury określonej w Zapytaniu ofertowym i podjęciu przez Zamawiającego decyzji o zawarciu umowy, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

2. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

13. ZMIANA ZAPYTANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail) i opublikowana na stronie Stowarzyszenia Youth Human Impact www.youthhumanimpact.com
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


15.  UNIEWAŻNIENIE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia zapytania ofertowego w szczególności gdy:

a) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający ma przewidzianą na sfinansowanie tego zadania w budżecie Projektu, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia;

e) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.

16. ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy: omyłek pisarskich, wystąpienia sytuacji losowych. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności będących działaniem siły wyższej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie ostatecznej liczby zamawianego towaru.


17. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a) Treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) Oferta została złożona po terminie składania ofert;

c) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

d) Oferta nie spełnia wymogów merytorycznych;

e) Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;

f) Oferta nie została przygotowana na wymaganych przez Zamawiającego dokumentach.

g) Zamawiający wykaże, iż Wykonawca przedstawił informacje nieprawdziwe.


2. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.


18. FINANSOWANIE
Zamówienie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19. INFORMACJE DODATKOWE
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

b) Zamawiający zastrzega, iż dokona zapłaty jedynie za faktycznie zamówione i wykorzystane posiłki.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.

e) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

f) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub nie zrealizuje całości zamówienia, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z drugim Wykonawcą wyłonionym w trybie zasady konkurencyjności lub Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

g) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

h) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jest świadomy, że wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych od Instytucji Zarządzającej na realizację projektu. W związku z powyższym odroczenie terminu zapłaty spowodowane opóźnieniem przekazania środków z przyczyn niedotyczących Zamawiającego nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odsetek za czas opóźnienia lub odszkodowania.

i) W przypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności Oferty ze stanem faktycznym Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów celem potwierdzenia stanu faktycznego z treścią oferty. Odpowiedź na wezwanie nie stanowi przy tym uzupełnienia oferty, a samo wezwanie nie stanowi wezwania do uzupełnienia oferty.

j) Zapytanie ofertowe podlega opublikowaniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.youthhumanimpact.com

k) Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

l) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania lub wyboru innego wykonawcy.

ł) Przebieg postępowania zostanie udokumentowany w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………….

Z A T W I E R D Z A M

Z poważaniem,

Patryk Klej

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Youth Human Impact

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


1. Załącznik Nr 1 Formularz Oferty 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych

Skip to content