Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr 1/2020 o
udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) – w myśl art.. 4 pkt 8 tej ustawy, na
wykonanie usługi robót remontowo – renowacyjnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania robót remontowo – renowacyjnych, polegających na
pracach dostosowawczych pomieszczeń placówki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi,
przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół, w ramach projektu „Przełamując falę” o
numerze RPMP.09.02.01-12-0701/19.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Zapytania ofertowego:
● Przedmiar robót – Załącznik nr 1,
● Projekt pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej
Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół – Załącznik nr 2.

3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców Wykonawcy w wykonaniu zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Pobierz

2. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Pobierz

3. Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego Pobierz

4. Zapytanie ofertowe Pobierz

5. Formularz ofertowy Pobierz

6. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Pobierz

7. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Pobierz

Skip to content