Czym różni się pojęcie “gender” od “sex”, które w języku polskim oznaczają “płeć”? Czym jest dyskryminacja, a czym przemoc ze względu na płeć? Podczas 6-dniowej wizyty studyjnej w Oslo naszą naukę zaczęliśmy właśnie od przyswojenia tych informacji! W dniach od 11 do 16 lutego 2022 roku w ramach projektu “Stand for GBVP” odwiedziliśmy ogranizację Terram Pacis, aby poszerzać naszą wiedzę z dziedziny przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

W Polsce ponad 90 tys. osób pada co roku ofiarą przemocy w rodzinie – prawie 90% dorosłych ofiar stanowią kobiety. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że ok. 35% kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia, a w niektórych grupach kobiet odsetek ten wynosi aż 80%. W Polsce łamane są w szczególności prawa kobiet niezamożnych, wykluczonych społecznie, pogłębiając biedę ich i ich rodzin i narażając je na poniesienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych.

Podczas wizyty w Oslo nauczyliśmy się, od czego zacząć projektować działania i projekty, w formie interwencji na rzecz przestrzegania praw człowieka, w tym przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Intensywnie pracowaliśmy w grupach nad przygotowaniem koncepcji projektu edukacyjnego na temat reagowania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Korzystaliśmy z doświadczenia oraz technik przygotowywania projektów, opracowanych przez naszych partnerów – organizację humanitarną Terram Pacis. Dowiedzieliśmy się, co musimy wziąć pod uwagę przygotowując projekt dla młodzieży tak, aby spełniały one standardy praw człowieka i je efektywnie promowały. Organizacja z Norwegii pokazała nam innowacyjne podejścia do tego jak przeprowadzać analizę problemów młodych ludzi oraz jak projektować dla nich inicjatywy, które odpowiadają ich potrzebom. Podzieliła się też z nami własnymi manualami i źródłami, które także są rezultatami edukacyjnych projektów międzynarodowych.

Dyskutowaliśmy na temat, jak organizacje młodzieżowe, takie jak nasza, mogą dotrzeć do określonych grup młodych ludzi, których prawa są naruszane i tworzyć projekty i inicjatywy odpowiadające im potrzebom.

Czy wiecie, że przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć jest częścią Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju? Wpisuje się w cel nr 4, który mówi o równości płci!

To oznacza, że działania w tym celu są podejmowanie przez ONZ, a przede wszystkim przez takie organizacje wyspecjalizowane jak ONZ Kobiety czy Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju.

W YHI wierzymy, że także my naszą pracą możemy przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju! Przyjechaliśmy do Oslo się uczyć od najlepszych i czerpać jak najwięcej z doświadczeń naszego skandynawskiego partnera. Chcemy robić wszystko, aby nasze projekty były jak najbardziej inkluzywne i dostępne dla wszystkich. To wspaniałe, że w dzisiejszych czasach tak łatwo można dzielić się wiedzą!

Cele projektu:

  • profesjonalny rozwój zawodowy kadry pracowników młodzieżowych Stowarzyszenia Youth Human Impact o nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności w dziedzinie pracy z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć, reagowania na nią i promowania kultury pokoju poprzez pozbawioną przemocy komunikację w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju;
  • wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy organizacjami w dziedzinie pracy z młodzieżą na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć, budowania pokoju oraz realizacji i promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących rozwoju dobrej jakości edukacji i równości płci;
  • zaznajomienie się z innowacyjnymi i interaktywnymi metodami edukacji pozaformalej stosowanymi przez Terram Pacis w pracy z młodzieżą w celu późniejszego włączenia ich do oferty edukacyjnej Stowarzyszenia Youth Human Impact;
  • rozszerzenie współpracy dwustronnej i nawiązanie trwałego partnerstwa instytucjonalnego pomiędzy organizacjami na rzecz poprawy jakości, rozwoju potencjału i dopasowania oferty edukacyjnej skierowanej do młodzieży w zakresie zapobiegania przemocy ze względu na płeć;
  • stworzenie pomysłu na wspólny projekt skierowany do młodzieży o tematyce Celów Zrównoważonego Rozwoju dot. dobrej jakości edukacji oraz równości płci.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 8975 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, oraz budżetu Państwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi Stowarzyszenie Youth Human Impact.

Fundusze EOG  – słów kilka:

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali do 2021 roku przekazali prawie 5 miliardów euro funduszy.

Skip to content