OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lektorskich z języka angielskiego, indywidualnych i grupowych dla dzieci, przebywających pod opieką Świetlicy socjoterapeutycznej – Placówki wsparcia dziennego. Zajęcia w formie korepetycji dla dzieci, prowadzonych przez dwóch lektorów – lektor języka angielskiego 1 oraz lektor języka angielskiego 2. Maksymalna liczba godzin: 1760 h – Lektor języka angielskiego 1 , 1760 h – Lektor języka angielskiego 2. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno lub więcej zadań częściowych.

  1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

80580000-3 – Oferowanie kursów językowych

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Uczestnicy projektu: „Przełamując falę”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie; z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0701/19, w tym: dzieci i ich rodziny, zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z dysfunkcjami rodziny (przemoc, alkoholizm, bieda), dzieci z problemami zdrowotnymi (niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim), problemami w nauce, sprawiające trudności opiekuńczo-wychowawcze

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ

1. ukończyła studia/studium/kurs pedagogiczny

2. posługuje się językiem angielskim na poziomie minimum B2+

3. posiada minimum dwuletnie, udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia: 26.01.2021 r. godzina 12:00.

Skip to content