OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej z dowozem do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół, dla uczestników projektu w liczbie 20 osób, w ramach projektu „Przełamując falę” o numerze RPMP.09.02.01-12-0701/19, w okresie od 20.10.2020 roku do 20.02.2021 roku.

Zamówienie obejmuje:

1) Zapewnienie jednego pełnowartościowego ciepłego posiłku dla 20 podopiecznych placówki w dni robocze – składającego się dania obiadowego wraz z napojem. Danie powinno uwzględniać gramaturę: mięso/ryba 200 g; surówka 100 g; dodatki skrobiowe 150 g.

3) Dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji projektu wskazane przez Zamawiającego: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

4) Zapotrzebowanie na ilość posiłków będzie zgłaszane w danym dniu dowozu, na co najmniej 4 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.

5) Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej.

6) Realizację usługi z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju .

7) Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

● Świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

● Przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych;

● Przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości;

● Ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości – filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania.

● Przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki, woda, cukier, mleko, itp. Oferent zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usługi;

● Uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału osób o szczególnych potrzebach;

● Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 3 dni przed planowanym dostarczaniem posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

● Wykonania usługi przygotowania posiłków przez osoby posiadające zaświadczenia lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.

● Posprzątania cateringu po zakończonym dniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy: omyłek pisarskich, wystąpienia sytuacji losowych. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności będących działaniem siły wyższej. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie ostatecznej liczby zamawianego towaru.

Skip to content