Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr 1/2022 o 
udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) – w myśl art.. 4 pkt 8 tej ustawy, na
usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji noclegu z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad i kolacja) oraz wynajem Sali konferencyjnej dla uczestników w wieku 18-30 lat, do pięciu projektów realizowanych od grudnia 2022 do maja 2023 w Warszawie.

Ilość uczestników i czas trwania poszczególnych spotkań projektowych:

Termin spotkaniaLiczba uczestnikówCzas trwania
Styczeń lub luty 2023489 dób
Styczeń 2023483 doby
Luty 2023303 doby
Marzec 2023483 doby
Maj 2023483 doby

Zamawiający dopuszcza możliwość pokoi wieloosobowych z jednoosobowymi łóżkami.

Sala konferencyjna powinna mieć ustawienie krzeseł okrągłe lub teatralne.

 1. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

 1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców Wykonawcy w wykonaniu zamówienia.
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa
 1. Termin realizacji zamówienia: Styczeń lub luty 2023, styczeń 2023, luty 2023, marzec 2023, maj 2023.

Dokładne terminy będą ustalane po wybraniu oferty biorąc pod uwagę dostępność miejsc w hotelu Wykonawcy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

Oferent musi posiadać odpowiednie kompetencje, które umożliwią prawidłową realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowymi przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały (na komputerze).
 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
  2. Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej RP,
  3. Klauzula informacyjna z art.13 RODO – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
  4. Własna oferta do Zapytania ofertowego.
 9. Po złożeniu oferty Wykonawca nie może wprowadzać zmian w złożonej ofercie.
 10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Oferenta.
 11. Oferty po złożeniu i wyborcze oferty najkorzystniejszej nie będą zwracane Oferentom.

6. Termin składania ofert: 24.11.2022 r. do godziny 17:00.

Za termin złożenia oferty uważa się termin doręczenia do zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna

Skip to content