Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Przełamując falę” RPMP.09.02.01-12-0701/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Procedura wyboru wykonawcy/wykonawców prowadzona jest zgodnie z trybem rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r., na potrzeby realizacji projektu pn. „Przełamując Falę”, Projektu RPMP.09.02.01-12-0701/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na świadczenie usług doradztwa prawnego.

 1. Opis Przedmiotu zamówienia:

1.1 Zamówienie dotyczy:

Kod CPV i nazwa:

79100000-5 Usługi prawnicze

79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne

1.2 Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu usługi doradztwa prawnego w wymiarze 176 godzin w okresie realizacji projektu.

Usługa obejmuje:

1. Doradztwo Prawne – spotkania indywidualne dla rodzin uczestników projektów wsparcie ma na celu realną pomoc osobom w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej, pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów prawnych (np. zadłużenie). Celem spotkań w ramach doradztwa prawnego jest próba wyjaśnienia konsekwencji związanych z zawieraniem nieprzemyślanych umów, pomoc w konstruowaniu pism urzędowych, co może pomóc w przeciwdziałaniu wykorzystywania sytuacji (osób często niepełnosprawnych, nisko wykształconych, nieporadnych życiowo).

Czas realizacji zajęć będzie dostosowany do uczestnika projektu, konsultacje będą odbywały się w godz. 8.00-20.00. W uzasadnionych przypadkach w sali przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2020 – 30.09.2022 na terenie województwa małopolskiego.

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: małopolskie
Gmina Wielka Wieś

Dokładne miejsce realizacji zamówienia zostanie wskazane przez zamawiającego przed rozpoczęciem spotkań.

 1. Termin realizacji zamówienia:

3.1 Usługa będzie realizowana w okresie trwania Projektu.

Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w okresie od maja 2021 r. do września 2022r. Dokładny harmonogram zajęć zostanie przekazany przez Wykonawcę, a Zamawiający po zapoznaniu się z jego treścią, dokona jego zatwierdzenia, lub wezwie Wykonawcę do ewentualnej poprawy.

Zajęcia dla uczestników mogą się odbywać w dni powszednie, soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 20.00 (w zależności od indywidualnej sytuacji uczestników/uczestniczek).

3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

4. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

4.1 Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć pokrywa Wykonawca.

4.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej dokumentację niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3 Koszty związane z dotarciem Wykonawcy na miejsce zajęć ponosi Wykonawca.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca/osoba wykonująca przedmiot zamówienia, powinien/powinna posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Rozeznania Rynku lub dysponuje kadrą spełniającą wyżej wymienione warunki.

Doradcami prawnymi w ramach realizacji zlecenia będą osoby, które:

 • Posiadają wykształcenie, kompetencje i doświadczenie w obszarze zgodnym z przedmiotem zamówienia, w stosunku, co do którego składają ofertę,
 • Wykazują gotowość do pracy w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
 • Organizują dojazd do miejsca realizacji usługi we własnym zakresie oraz w ramach zasobów własnych.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku.

2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku,

3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku.

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Rozeznaniu rynku (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

6. Zasady składania ofert:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą w terminie: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.

3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji zamówienia do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:

a)jest niezgodna z treścią Rozeznania Rynku;

b)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub wykonawca nie udzielił wyjaśnień w przypadku wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny;

d)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 15.03.2021r. (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie (00-621) przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4/27 wformie:

– elektronicznej na adres stowarzyszenie.yhi@gmail.com jako czytelne skany dokumentów opatrzonych podpisem osoby upoważnionej do składania ofert i oświadczeń w imieniu Wykonawcy, ze wskazaniem w tytule wiadomości elektronicznej przedmiotu rozeznania rynku,

– osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4/27, 00-621 Warszawa lub w formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17.00)

9. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej tytułem przedmiotu rozeznania rynku.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Informacje dodatkowe:

 • Po otrzymaniu ofert od Wykonawców, z uwagi na założenia budżetowe Projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od udzielenia zamówienia.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie (w przypadku zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą) w celu  właściwej realizacji projektu zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:

– harmonogramu realizacji zamówienia,

– ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

– ostatecznej ilości uczestników,

– zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia.

 • Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 • Rozliczenie należności dla Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dokumencie księgowym, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektowym. Dokument księgowy wystawiony nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzi obowiązku zapłaty.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu wszelkich dokumentów potwierdzających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności: list obecności, dzienników zajęć i etc.
 • Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić inne warunki płatności, za obopólną zgodą, i zamieścić te warunki w umowie.

11. Postanowienia końcowe:

Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Rozeznania Rynku. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie złożenia oferty jest:

Pan Patryk Klej

e-mail: patrykklej.yhi@gmail.com

Z poważaniem,

Patryk Klej

Wymagane załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Rozeznanie rynku w ramach projektu „Przełamując falę”
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Wyniki postępowania:

Świadczenia usług prawnych – Ewa Gawin Radca Prawny

ul. Plac Wspólnoty 1

32-085 Szyce

Kwota oferty: 150,00 zł brutto/h

Skip to content