Rozeznanie rynku nr 01/0023/2022
w ramach projektu

„Mam tę moc! Niepełnosprawność mnie nie ogranicza Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza do składania

ofert

na przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych
dla uczestników projektu: „Mam tę moc! Niepełnosprawność mnie nie ogranicza”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny

Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020, w ramach : Oś Priorytetowa IX .09.00.00

Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Projekt realizuje Lanua Investments Poland Sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Stowarzyszenie Youth Human Impact (Partner) w okresie od 01.10.2021r. do 30.11.2022r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Youth Human Impact, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 18/30, NIP: 718-214-13-87

2. Przedmiot zamówienia:

Zaangażowanie trenera prowadzącego Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Zadanie 3

CHARAKTER I RODZAJ WSPARCIA:

a. Zadanie realizowane dla osób, u których udział w wyżej wymienionej formie wsparcia zostanie wskazany jako niezbędny w IPD. Jednak z uwagi na specyfikę GD (izolacja społeczna, niski pozom motywacji i kompetencji społecznych) wstępnie zaplanowano możliwość objęcia wsparciem wszystkich UP

b. Zajęcia grupowe realizowane będą w formie warsztatowej, pobudzającej aktywność UP. Realizacja zajęć w 5-6- osobowych grupach pozwoli skupić się na konkretnych potrzebach UP.

c. W ramach zajęć grupowych UP mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób

d. Zakres wsparcia:

● samoocena, akceptowanie własnych cech charakteru, kształtowanie poczucia własnej wartości;

● budowanie wizerunku i wywieranie wpływu (autoprezentacja, obrona przed manipulacją) i kształtowanie właściwej postawy w kontaktach interpersonalnych;

● wiedza w zakresie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej, zasad dobrej komunikacji (poznanie sposobów aktywnego słuchania i zachowań empatycznych, radzenie sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych);

● wiedza w zakresie rozpoznawania stanów napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem;

● wiedza w zakresie rozwiązywania konfliktów (konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii);

● trening panowania nad emocjami i ich umiejętnym wyrażaniu w trakcie pełnienia różnych ról społecznych;

● umiejętności społeczne: wyrażanie opinii, nauka motywowania i wspierania się w realizacji celów;

● rozwijanie umiejętności pracy w grupie (zarówno jednorodnej, jak i zróżnicowanej np. płciowo, wiekowo),

● przy czym dokładny zakres wsparcia będzie opracowywany w oparciu o IPD UP

e. Zakres wsparcia UP tj. terminy, miejsce wsparcia, tematyka zajęć grupowych, sposób przeprowadzenia zajęć itp. będzie zgodny z potrzebami UP określonymi w IPD

3. Beneficjenci projektu:

Projekt skierowany jest do 55 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność, w wieku 18 lat i więcej, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkujących teren woj. kujawsko- pomorskiego.

4. Szczegółowe informacje:

Całość zadania obejmuje planowo przeprowadzenie 10 Treningów po 8 godzin każdy (godzina = 60 min.) – w grupach 5-6 osobowych (w uzasadnionych przypadkach grupa może liczyć do 8 osób)

Wsparcie zaplanowano dla 55 osób w okresie od maja 2022 r. do września 2022 r.

5. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie od osób wykonujących usługę:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych
  • kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób
  • doświadczenie zawodowe odpowiednie do tematyki zajęć,
  • doświadczenie w pracy z osobami należącymi do Grupy Docelowej,
  • znajomość metod i technik pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Spełnienie przez Oferentów ww. wymagań odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Oferenta załącznika do niniejszego rozeznania – a Wybrany Wykonawca (osoba fizyczna) przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany dostarczyć swoje CV, dyplomy, certyfikaty, referencje – a w przypadku Wykonawców rozumianych, jako przedsiębiorcy i instytucje, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/podmioty prowadzące działalność gospodarczą/osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i inne – CV kadry, którą zaangażują do wykonania niniejszego zamówienia oraz dyplomy, certyfikaty, referencje.

6. Zaangażowanie trenera: na podstawie umowy zlecenia/umowy cywilno – prawnej na wykonanie zamówienia.

7. Kryteria wyboru ofert: cena brutto za 1 godz. wsparcia* oraz spełnienie kryteriów wyszczególnionych w pkt. 5 – poprzez podpisanie formularza ofertowego– załącznik do rozeznania rynku nr 01/0023/2022

* Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia (za wyłączeniem kosztu wynajmu sal, które zapewnia Zamawiający), w tym koszty dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług (w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze rozeznanie ma na celu udokumentowanie, że zamówienie zostanie wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

8. Zawartość oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

9. Termin składania ofert:

1. 05.05.2022 r. do godziny 12.00.

2. Zachowaniu terminu:

– decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego – dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, pocztą tradycyjną, kurierem lub ofertę można dostarczyć osobiście.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku zostanie przekazana Oferentom drogą mailową lub telefoniczną.

10. Miejsce i sposób składania ofert (alternatywnie):

1. Mailowo na adres: stowarzyszenie.yhi@gmail.com w temacie wiadomości prosimy umieszczać „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 01/0023/2022”.

2. Osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu, ul. Dubienka 2, 88–100 Inowrocław.

11. Osoba do kontaktu: p. Patryk Klej, 509295142, patrykklej.yhi@gmail.com

12. Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych) oraz Beneficjent projektu Lanua Investments Ponald sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, e-mail iod@rodo.pl oraz Stowarzyszenie Youth Human Impact (IOD e-mail stowarzyszenie.yhi@gmail.com)

b. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:

i. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku oraz realizacji umowy w zakresie treningu kompetencji, w ramach Projektu: „Mam tę moc! Niepełnosprawność mnie nie ogranicza”

ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

iii. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z, a w przypadku wyboru oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem.

c. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

d. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Równe szanse – lepsza przyszłość” lub w innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą terminie.

e. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.

f. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;

g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną;

h. odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

h. odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

Skip to content