Rozeznanie rynku nr 01/0023/2021

na opracowanie i monitoring Indywidualnych Planów Działania

„Mam tę moc! Niepełnosprawność mnie nie ogranicza”

Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza do składania ofert na opracowanie i monitoring Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu: „Mam tę moc! Niepełnosprawność mnie nie ogranicza”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020, w ramach : Oś Priorytetowa IX .09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1  Aktywne włączenie społeczne

Projekt realizuje Lanua Investments Poland Sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Stowarzyszenie Youth Human Impact (Partner) w okresie od 01.10.2021r. do 30.11.2022r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.                       

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Zamawiający:  Stowarzyszenie Youth Human Impact, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 18/30, NIP: 718-214-13-87
 2. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie i monitoring Indywidualnych Planów Działania

1. Zaangażowanie doradcy zawodowego – Zadanie 1

CHARAKTER I RODZAJ WSPARCIA:

 • Udzielnie wsparcia w ramach projektu poprzedzone zostanie identyfikacją potrzeb Uczestnika Projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zaw.) oraz opracowaniem (aktualizacją) dla każdego Uczestnika Projektu (UP) IPD. Diagnoza ta obejmuje m.in. analizę potencjału Uczestnika Projektu (wykształcenie, staż pracy, zainteresowania, umiejętności), uwarunkowań zdrowotnych i społ. (przeciwskazania do wykonywania pracy, sytuacja rodzinna), predyspozycji/preferencji zaw., ustalenie problemu zawod. i kierunku rozwoju
 • Proces wsparcia skierowany będzie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb – wsparcie zaplanowane w proj. jest zindywidualizowane i kompleksowe, odpowiada na potrzeby UP i nie ogranicza dostępu do poszczególnych form wsparcia
 • Zadanie obejmuje przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb wszystkich 55 UP poprzez opracowanie IPD odpowiadających na te potrzeby – śr. na 1 UP przypadają 2 godz. wsparcia doradcy zawodowego
 • IPD zostanie opracowany (pisemnie) wspólnie przez doradcę zaw. i psychologa oraz UP
 • Zakres wsparcia doradcy zawodowego (śr. 2 godz./os.): opis obecnej sytuacji UP, zdiagnozowanie przyczyn pozostawania UP bez pracy oraz przyczyn zagrożenia UP ubóstwem i wyklucz. społ., opis działań zwiększających szanse UP na zdobycie zatrudnienia, informacje na temat dostosowania środowiska pracy do danej ON, uświadamianie UP potrzeby podjęcia aktywności zaw.
 • Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystane zostanie min. 1 wystandaryzowane narzędzie (np. WOPZ)
 • IPD może być aktualizowany stosownie do zmieniającej się sytuacji UP
 • W trakcie realizacji całej ścieżki przez UP będzie prowadzony monitoring IPD (weryfikacja/modyfikacja) – śr. 4 godz./os., zwłaszcza gdy wybrane wcześniej formy wsparcia nie przyniosą zakładanych rezultatów. W tym czasie UP będą mieli też prawo do konsultowania z doradcą zaw. wszelkich zastrzeżeń
 • Wsparcie zgodnie z zał. nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20

Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradcze

 • Beneficjenci projektu:

Projekt skierowany jest do 55 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność, w wieku 18 lat i więcej, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkujących teren woj. kujawsko- pomorskiego.

 • Szczegółowe informacje:

Całość zadania obejmuje planowo przeprowadzenie 330 godzin (godzina = 60 min.) wsparcia dla 55 osób w okresie od listopada 2021 r. do września 2022 r.

W ramach realizacji zamówienia Zleceniobiorca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie wzory dokumentów, które będzie wykorzystywał podczas prowadzenia sesji. Dokumenty będą opatrzone obowiązującymi logotypami zgodnie z zasadami promocji projektów RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zakres dokumentów do opracowania zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Wszelka sporządzana dokumentacja dotycząca realizowanego wsparcia świadczonego dla uczestnika projektu będzie zawierać każdorazowo:

− imię i nazwisko uczestnika projektu,

− daty i czas trwania usługi,

− podpis uczestnika i doradcy pod dokumentacją.

Wykonawca będzie prowadził i dostarczał systematycznie do Biura Projektu dokumentację związaną z realizacją zamówienia, potwierdzającą realizację spotkań indywidualnych, w tym wymaganej dokumentacji, m.in.:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) w części zawodowej
 • listy obecności na spotkaniach indywidualnych, podpisane przez Wykonawcę i Uczestników,

Usługa będzie realizowana na terenie województwa kujawsko – pomorskiego we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – zgodnie z zapotrzebowaniem i miejscem zamieszkania poszczególnych Uczestników Projektu.

 • Wymagane kwalifikacje i doświadczenie od osób wykonujących usługę:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy zawodowego, w tym wiedza i doświadczenie z zakresu opracowywania Indywidulanych Planów Działania lub Indywidualnych Ścieżek Rozwoju/Reintegracji,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i osobami z grupy docelowej
 • wpis do KRAZ (nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Spełnienie przez Oferentów ww. wymagań odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Oferenta załącznika do niniejszego rozeznania – a Wybrany Wykonawca (osoba fizyczna) przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany dostarczyć swoje CV, dyplomy, certyfikaty, referencje – a w przypadku Wykonawców rozumianych, jako przedsiębiorcy i instytucje, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/podmioty prowadzące działalność gospodarczą/osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i inne – CV  kadry, którą zaangażują do wykonania niniejszego zamówienia, dyplomy, certyfikaty, referencje,

 • Zaangażowanie doradcy: na podstawie umowy zlecenia.
 • Kryteria wyboru ofert: cena brutto za 1 godz. wsparcia* oraz spełnienie kryteriów wyszczególnionych w pkt. 5 – poprzez podpisanie formularza ofertowego– załącznik do rozeznania rynku nr 01/0023/2021

* Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia (za wyłączeniem kosztu wynajmu sal, które zapewnia Zamawiający), w tym koszty dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług (w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze rozeznanie ma na celu udokumentowanie, że zamówienie zostanie wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

 • Zawartość oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do rozeznania rynku
 • Termin składania ofert: 
 1. 19.11.2021 r. do godziny 12.00.
  1. W przypadku ofert składanych elektronicznie, kurierem lub osobiście, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, w przypadku ofert składanych pocztą decyduje data i godzina nadania oferty w polskiej placówce pocztowej.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku zostanie przekazana Oferentom drogą mailową lub telefoniczną.

 1. Miejsce i sposób składania ofert (alternatywnie):
 1. Mailowo na adres: stowarzyszenie.yhi@gmail.com w temacie wiadomości prosimy umieszczać „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 01/0023/2021”.
 2. Osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu, ul. Dubienka 2, 88–100 Inowrocław.
 3. Osoba do kontaktu: Kamilla Brzóskowska, 885-402-700, k.brzoskowska@lanua.pl
 4. Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych) oraz Beneficjent projektu Lanua Investments Ponald sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, e-mail iod@rodo.pl oraz Stowarzyszenie Youth Human Impact (IOD e-mail stowarzyszenie.yhi@gmail.com)
 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:
  1. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku oraz realizacji umowy w zakresie usług doradczych, w ramach Projektu: „Mam tę moc! Niepełnosprawność mnie nie ogranicza”
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z, a w przypadku wyboru oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Równe szanse – lepsza przyszłość” lub w innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą terminie.
 5. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną;
 8. odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
Skip to content