Rozeznanie rynku nr 01/0019/24

W ramach projektu ,,Aktywni w działaniu – aktywni w życiu”

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający: Stowarzyszenie Youth Human Impact, ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża, NIP 7182141387

Przedmiot rozeznania: lokal dostosowany do potrzeb ON, w powierzchni 160/180m2 na terenie gmin: Chmielnik, Raków, Pierzchnica, Gnojno, Daleszyce.

Termin: planowany termin wynajmu lokalu to wrzesień 2024 – lipiec 2026- termin może ulec zmianie.

Pozostałe, wymagane warunki:

  • Wynajęty lokal będzie spełniał podstawowe wymogi architektoniczne tj. podjazd, toaletę dostosowaną dla potrzeb ON.
  • Lokal będzie posiadać co najmniej 3 odrębne pomieszczenia na gabinety.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty: Niniejsze rozeznanie ma na celu udokumentowanie, że zamówienie zostanie wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego rozeznania.

Termin składania ofert:

  • 13.01.2024 do godz. 15:00
  • O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego – dopuszcza się składanie ofert pocztą tradycyjną lub osobiście.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert lub unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków pranych i finansowych.

Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku zostanie przekazana Oferentom drogą mailową lub telefoniczną.

Miejsce i sposób składania ofert:

  • Osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża
  • Pocztą tradycyjną: ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża

Osoba do kontaktu: Patryk Klej, 509295142

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Youth Human Impact, z siedzibą w Łomży, ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża, NIP 7182141387, informujemy, że:
b. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:
i. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku
ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
e. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
f. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną;
h. odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Skip to content