Niniejsze wytyczne zostały stworzone w ramach projektu TACC „Take Action, Create the Change”, zarządzanego przez International Foundation for Y-PEER Development i finansowanego przez Unię Europejską.

Proces był prowadzony przez organizację Migration_miteinander i stanowi drugi oczekiwany rezultat projektu „Take action, create the change”.

Opracowanie niniejszych wytycznych opierało się na następujących metodach:

  • Badania nad intensywnym uczestnictwem nastolatków i młodzieży obejmowały szereg działań, w tym konsultacje z lokalną młodzieżą i organizacjami w każdym kraju uczestniczącym, przeglądy literatury oraz grupy fokusowe z młodymi ludźmi, szczególnie tymi narażonymi na wykluczenie społeczne.
  • Przeprowadziliśmy około 100 wywiadów osobistych i online z młodymi ludźmi z grup defaworyzowanych, osobami pracującymi z młodzieżą zaangażowanymi w pracę z młodzieżą defaworyzowaną, decydentami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży. Celem tych wywiadów było zgromadzenie konkretnych przypadków uczestnictwa młodzieży i zaangażowania obywatelskiego, uwzględniając perspektywy wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w te procesy.

TUTAJ MOŻECIE POBRAĆ REZUTLAT NASZYCH WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ: Empowering Youth: A Pathway to Meaningful Adolescent and Youth Engagement

Mamy nadzieję, że ten wypracowany przez nas przewodnik ułatwi Wam pracę z młodzieżą 😉

Jako partner projektu „Take action, create the change” chcemy podziękować organizacji Migration_miteinander e.V. oraz młodzieży z różnych regionów na całym świecie za ich cenny wkład w tworzenie tego zbioru zasobów. Pragniemy wyrazić uznanie i podziękować tym, którzy poświęcili swój cenny czas na udział w wywiadach, dyskusjach w grupach fokusowych i kwestionariuszu online.

Skip to content