12 proc. kobiet w Polsce deklaruje, że było bitych przez swoich mężów lub partnerów. Co piąta Polka została zgwałcona. 90 proc. kobiet doświadczyło przemocy seksualnej. Statystyki szokują, dlatego właśnie na tym problemie skupia się nasz kolejny projekt, realizowany w ramach Programu Edukacja.

Przemoc ze względu na płeć, której doświadczają kobiety, jest naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka. Przejawia się najczęściej poprzez znęcanie psychiczne i naruszenie nietykalności cielesnej. Statystyki policyjne pokazują, że corocznie ofiarami przemocy domowej są w 80 proc. kobiety. Sprawcami są przede wszystkim mężczyźni. Istotnym aspektem jest też walka z wykluczeniem osób LGBTIQ+. Dlatego według nas ważne jest szerzenie świadomości społecznej na temat przemocy ze względu na płeć oraz jest prowadzenie rzetelnej edukacji młodzieży w tym temacie . 

Projekt bazuje na współpracy z humanitarną organizacją pozarządową TERRAM PACIS, której priorytetem jest kształcenie młodzieży i dorosłych poprzez procesy szkoleniowe i specjalnie stworzone materiały edukacyjne. Celem projektu „Stand for GBVP” jest realizacja procesu doskonalenia kwalifikacji pracowników młodzieżowych Stowarzyszenia Youth Human Impact o nowe umiejętności w dziedzinie pracy z młodzieżą na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć, reagowania na nią i promowania kultury pokoju w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Głównym punktem programu jest wizyta studyjna, która odbędzie w stolicy Norwegii — Oslo. W dniach od 11 do 16 lutego dowiemy się, jak zapobiegać przemocy stosowanej ze względu na płeć. Organizacja z Norwegii podzieli się nami swoimi dobrymi praktykami, doświadczeniem z pracy z młodzieżą, publikacjami i scenariuszami warsztatów. Działania będą polegać na przedyskutowaniu problemu z uwzględnieniem różnic w Norwegii i w Polsce i uczestnictwie w interaktywnych warsztatach. Wspólnie zastanowimy się też, jak możemy te praktyki wdrożyć w pracy naszej organizacji, a zdobytą wiedzę opiszemy i udostępnimy wszystkim w postaci manualu. Będziemy też pracować nad koncepcją wspólnego projektu

Informacje dotyczące projektu znajdziecie na naszej stronie i portalach społecznościowych. Śledźcie nas na bieżąco! 

***

Projekt „Stand for GBVP” korzysta z dofinansowania o wartości 8975 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest  profesjonalny rozwój zawodowy kadry pracowników młodzieżowych Stowarzyszenia Youth Human Impact o nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności w dziedzinie pracy z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć, reagowania na nią i promowania kultury pokoju poprzez pozbawioną przemocy komunikację w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi Stowarzyszenie Youth Human Impact.

Fundusze EOG  – słów kilka

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. Więcej informacji na stronie internetowej eeagrants.org. 

Skip to content