W ramach projektu RPO pt. „Przełamując falę” od 2020 roku prowadzimy Świetlicę socjoterapeutyczną w miejscowości Biały Kościół pod Krakowem. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to Placówka Wsparcia Dziennego, która wspiera nie tylko rodziców i opiekunów w opiece i wychowaniu, ale także dzieci i młodzież w nauce, realizowaniu swoich pasji, odkrywaniu talentów oraz nawiązywaniu nowych przyjaźni.

To co wyróżnia prowadzoną przez Placówkę, to szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które pomagają dzieciom poszerzyć swoje horyzonty: zajęcia taneczne, warsztaty teatralne, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, codzienne zajęcia z wychowawcą świetlicy, pomoc psychologiczna oraz robotyka. 

Podopiecznymi naszej placówki są dzieci w wieku szkolnym – od 7 roku życia. Zapewniamy opiekę, pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym, z rodzin o charakterze patologicznym, z brakami w wiedzy i umiejętnościach szkolnych, z zaburzeniami oraz posiadającej opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od początku działalności pomogliśmy już 40 podopiecznym, oferując nie tylko opiekę wykwalifikowanej kadry, ale także wsparcie psychologów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka angielskiego, zajęcia wychowawcze o charakterze socjoterapeutycznym oraz szereg warsztatów, mających na celu odkrywanie nowych pasji i rozwijanie potencjału i talentu młodych ludzi. 

W swoich działaniach, przede wszystkim poprzez edukację pozaformalną, skupiamy się ponadto na nauce i utrwalaniu zasad i norm, akceptowanych społecznie, zwiększeniu świadomości emocjonalnej, współdziałaniu w grupie oraz kształtowaniu kompetencji miękkich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Skip to content