Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem YOUTH HUMAN IMPACT realizuje projekt „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Oś priorytetowa Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Miejsce realizacji projektu: obszar województwa mazowieckiego

Okres realizacji Projektu: 01.04.2023-31.12.2023

Kwota dofinansowania ze środków UE: 545 480,00 PLN

CELEM PROJEKTU JEST: zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej 42 osób (24 kobiety) w wieku 18 lat i więcej, niepracujących, zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego, posiadających status Osób z niepełnosprawnością wielokrotnie wykluczonymi/ o znacznym stopniu niepełnosprawności / z niepełnosprawnością sprzężoną/ z zaburzeniami psychicznymi lub będącymi Obywatelami Ukrainy poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej w okresie 01.04.2023-31.12.2023.

Grupę docelową stanowią 42 osoby (w tym 24 kobiety), spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikujące:

  1. wiek 18 lat i więcej,
  2. status osoby bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług społecznych lub status osoby biernej zawodowo;
  3. status obywatela Ukrainy, który przybył do Polski z Ukrainy w związku z wojną na jej terenie (min. 3 osoby) lub status osoby z niepełnosprawnościami należącej do jednej z nw. grup: osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia/ o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ z niepełnosprawnością sprzężoną/ z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  4. zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt na każdym jego etapie realizowany będzie z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika i Uczestniczki, a poniższy zakres nie jest listą zamkniętą i może zostać rozszerzony o inne formy pomocy, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i założeń określonych w IŚR Uczestników i Uczestniczek:

1)           opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

2)           poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

3)           trening kompetencji i umiejętności społecznych

4)           pośrednictwo pracy

5)           szkolenia zawodowe

6)           staż zawodowy

7)           zatrudnienie wspomagane

Dane kontaktowe:

biuro@kontraktor.biz.pl, www.kontraktor.biz.pl

biuro projektu: ul. Czerniakowska 71/pokój 405

tel. 694467125

Skip to content