W dniach 1-10 sierpnia w Olsztynie zorganizowaliśmy kurs szkoleniowy „Invest in women to make them leaders!”. Projekt koncentrował się na uczestnictwie kobiet w życiu politycznym, obywatelskim oraz w procesach decyzyjnych, feminizmie i równości płci.

Głównym celem projektu było przeszkolenie 24 pracowników młodzieżowych i działaczy politycznych z krajów partnerskich (Bułgaria, Grecja, Polska, Gruzja, Estonia, Ukraina, Białoruś) oraz wyposażenie ich w nowe kompetencje, narzędzia i metody w zakresie pracy z młodymi kobietami.👩💜

Uczestnicy nauczyli się:

▫️jak rozwijać się jako liderzy/rki;

▫️metod i technik edukacji pozaformalnej;

▫️skutecznych strategii komunikacji;

▫️o normach społecznych, stereotypach i rasizmie wobec kobiet – przywódczyń politycznych;

▫️poznali przykłady kobiet-liderów i działań feministycznych w ich krajach;

▫️o systemowej dyskryminacji, z którą kobiety mają do czynienia i skuteczne metody jej zwalczania;

▫️strategii wzmacniania pozycji kobiet i zwiększania ich widoczności w życiu politycznym i społecznym naszych krajów;

▫️strategii promowania równości płci i ich znaczenie dla demokratycznego nowoczesnego społeczeństwa;

▫️strategii promowania aktywizmu kobiecego jako standardu demokratycznego;

▫️nowych terminów, takich jak: mansplaining, sprawiedliwość, równość, toksyczna męskość, patriarchat itp.;

▫️jak zaangażować mężczyzn i innych interesariuszy jako sojuszników;

▫️o relacjach władzy i etyce w liderstwie.

Podczas projektu uczestnicy/czki pracowali również nad swoimi pomysłami na to, jak przyczynić się do społeczności lokalnej, tworząc pomysły na lokalne projekty, poprzez które będą rozpowszechniać wiedzę zdobytą podczas projektu.

Projekt był manifestem feminizmu, siostrzeństwa, aktywności społecznej i orędownictwa na rzecz zmiany. ⚧Projekty takie jak ten są niezwykle ważne dla budowania lepszego społeczeństwa europejskiego opartego na wartościach demokratycznych i równości płci.

Cele szczegółowe:

  • poznanie przez uczestników innowacyjnych i praktycznych narzędzi i metod pracy stosowanych w procesie edukacji nieformalnej i rówieśniczej (w tym narzędzi cyfrowych i nowych technologii), oraz ich wdrożenie w org, partnerskich, co pozwoli im z sukcesem organizować projekty/warsztaty/kampanie społeczne na temat liderstwa politycznego dla młodych kobiet w krajach partnerskich i wzmacniać ich umiejętności przywódcze aby w przyszłości miały zaangażowany i aktywny udział jako partnerki w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, programów i procesów niskim uczestnictwem kobiet w życiu politycznym w krajach partnerskich
  • opracowanie manualu w formie multimedialnej zawierającego efekty uczenia się osiągnięte podczas szkolenia, scenariusze warsztatów, wypracowane metody, cele do osiągnięcia na przyszłość oraz rozpowszechnienie go wśród innych organizacji pozarządowych
  • stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk i dyskusji nad sposobami włączania młodych kobiet do większej aktywności w procesach decyzyjnych i politycznych
  • rozwój potencjału i oferty edukacyjnej org. partnerskich o nowe metody na rzecz aktywizacji kobiet w procesach decyzyjnych i politycznych
  • promowanie i wzmacnianie kobiecego aktywizmu jako standardu demokratycznego; 
  • zwiększanie świadomości na temat politycznej nierówności płci, jak ważna jest równa reprezentacja kobiet i mężczyzn w każdej gałęzi i na każdym szczeblu władzy politycznej i zwalczanie stereotypów związanych z płcią
  • promocja programu Erasmus+ wśród organizacji, które jeszcze nigdy w nim nie uczestniczyły i w krajach partnerskich 
  • rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z krajów programu i krajów partnerskich Erasmus+. decyzyjnych, które ich dotyczą
  • poznanie przez uczestników innowacyjnych metod stosowanych w procesie edukacji nieformalnej i edukacji rówieśniczej jak przełamywać tabu i stereotypy związane z uczestnictwem kobiet w polityce i procesach decyzyjnych.

Partnerzy projektu:

NFED – Ukraina

Hellenic Youth Participation – Grecja

BITISI • ბიტისი – Gruzja

Y-PEER – Bułgaria

Seiklejate Vennaskond – Estonia

Трэці сектар / „The Third sector” – Białoruś.

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Skip to content