Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr ​1/2020  o udzielenie zamówienia, do którego ​nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. ​Prawo zamówień publicznych (​t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) – w myśl art.. 4 pkt 8 tej ustawy, na wykonanie usługi robót remontowo – renowacyjnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania r​obót remontowo – renowacyjnych, ​polegających na pracach dostosowawczych pomieszczeń placówki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przy ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół, ​w ramach projektu „Przełamując falę” o numerze RPMP.09.02.01-12-0701/19

2. ​Szczegółowy opis przedmiotu ​zamówienia stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do ​Zapytania ofertowego:

●  Przedmiar robót – Załącznik nr 1,

● Projekt pomieszczeń ​Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, przyul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół – ​Załącznik nr 2. 

3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców Wykonawcy w wykonaniu zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin wykonania usługi: 28.09.2020 r.
Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin odbioru przedmiotu zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
Oferent musi posiadać odpowiednie kompetencje, które umożliwią prawidłową realizację przedmiotu zapytania ofertowego:
– co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług odpowiadającym swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Oferent spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli przedłoży Zamawiającemu wraz z ofertą wykaz minimum 3 usług o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres działalności był krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Forma oświadczenia jest dowolna.

TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY                                                  

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.09.2020 r.

Skip to content